Ostatné

Kontakt

Ostatné druhy poistenia

Potrebujete sa poradiť, ako sa poistiť za primeranú cenu ? Poistenie osôb a majetku je optimálna voľba medzi cenou a krytím rizika. Z toho dôvodu je potrebné správne definovať riziko, ktoré môžeme následne poistiť v rôznych druhoch poistenia, a to najmä:

 • individuálne alebo skupinové životné, úrazové alebo dôchodkové poistenie osôb,
 • zodpovednosť za škodu pri výkone povolania.
 • nehnuteľný - budovy a stavby vrátane príslušenstva budov,
 • hnuteľný - hmotný, drobný hmotný majetok – stroje, zariadenie, inventár,
 • zásoby - tovar na sklade, suroviny a polotovary, nedokončená výroba,
 • peniaze a ceniny - v trezore, v schránke, prípadne ich preprava.
 • všeobecná zodpovednosť za škodu, vrátane zodpovednosti za výrobok, prípadne vrátane ušlého zisku,
 • iné druhy poistení zodpovednosti za škodu, ktoré vyplývajú so zákona, alebo sú k vykonávanej profesii potrebné,
 • poistenie pohľadávok,
 • poistenie zodpovednosti zamestnancov z výkonu povolania (individuálne alebo skupinové).
 • povinné zmluvné (vyplývajúce zo zákona),
 • havarijné,
 • poistenie osôb prepravovaných vozidlami,
 • poistenie batožiny vo vozidlách,
 • poistenie rozdielu medzi kúpnou a časovou cenou vozidla – Gap.
 • vnútroštátna preprava,
 • medzinárodná preprava.
 • živelné udalosti, krádež, vandalizmus, skrat, poškodenie
 • preprava na výstavu, z výstavy, živel, krádež, vandalizmus
 • poistenie od zahájenia výstavby až po kolaudáciu
 • poistenie zvierat a plodín
 • budov, autosalónov, autoservisov, vystavovaných vozidiel a podobne

Poistenie na hory hradí náklady na:

 • záchrannú činnosť horskej služby, t.j. vyhľadávanie a vyslobodzovanie osoby v tiesni
 • poskytnutie prvej pomoci osobe v tiesni
 • prepravu k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia, prípadne do zdravotníckeho zariadenia (napr. i vrtuľníkom)