PZP vozidiel a plavidiel

Kontakt

Povinné zmluvné poistenie vozidiel a plavidiel (PZP)


Každý motorista je zodpovedný za všetky škody, ktoré spôsobí prevádzkou motorového vozidla (plavidla). Štát ukladá povinnosť uzavrieť PZP preto, aby chránil obete dopravných nehôd a rovnako stanovuje minimálne limity poistného krytia, ktoré musia byť v zmluve PZP uvedené.

Pretože je to povinnosť zo zákona. Ak by ste ako držiteľ motorového vozidla neuzatvorili PZP, okrem pokuty ktorá by vám bola uložená pri zistení tejto skutočnosti, by ste museli v prípade zavinenia škodovej udalosti, vyplatiť náhradu škody poškodenému.

Takéto vozidlo nesmie byť prevádzkované na pozemných komunikáciách. Všeobecne platí, že pokiaľ je vozidlo prihlásené v evidencii vozidiel, PZP musí mať, nezáleží na tom, či ho využívate.

Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom.

  • Držiteľ vozidla (uvedený v OEV),
  • nájomca pri leasingových vozidlách,
  • vlastník (nie je zapísaný v OEV) alebo prevádzkovateľ,
  • vodič (cudzinec).

Najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla.